Wpisz czego szukasz?

O kancelarii

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Kancelaria Radców Prawnych BOKAUSZYN, BORKOWSKI S.C. z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Marczukowskiej 2B lok 106 ( 15-724), oddział w Warszawie przy ul. Załęże 18 lok 1 ( 04-320 ), posiadająca numer REGON: 362830712, numer NIP: 542-324-95-31, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tel.: +48 600-852-484, e- mail: biuro@ bbkpkancelaria.pl, a.kostro@bbkpkancelaria .pl
2. Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.
3. W firmie Kancelaria Radców BOKAUSZYN, BORKOWSKI S.C. z siedzibą w Białymstoku, oddział w Warszawie nie powołano inspektora ochrony danych osobowych w rozumieniu rozdziału IV sekcji 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i wynika z prowadzonej współpracy w zakresie uzyskania usług prawnych, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność kontynuowania współpracy.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji współpracy polegającej na świadczeniu przez firmę Kancelaria Radców Prawnych BOKAUSZN, BORKOWSKI S.C. z siedzibą w Białymstoku, oddział w Warszawie na Pani/Pana rzecz usług prawnych, w szczególności udzielania porad prawnych, sporządzania opinii, reprezentowania przed sądami i organami władzy publicznej.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi będzie nawiązywany kontakt w celu realizacji usług prawnych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizowania na rzecz Pani/Pana usług prawnych oraz w okresie 5 lat po zakończeniu tego okresu.
9. Posiada Pani/Pan następujące uprawnienia dotyczące Pani/Pana danych osobowych:
a) prawo do informacji,
b) prawo dostępu do danych osobowych,
c) prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym”,
e) prawo do ograniczenia przetwarzania,
f) prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu,
g) prawo do przenoszenia danych osobowych,
h) prawo do sprzeciwu,
i) prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

10. Ma Pani/Pan prawo do odwołania wyrażonej zgody w dowolnym momencie i w dowolnej formie wyrażonej zgody, na podstawie której firma Kancelaria Radców Prawnych BOKAUSZYN, BORKOWSKI S.C. z siedzibą w Białymstoku , oddział w Warszawie będzie przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe

 

11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizowania współpracy w zakresie świadczenia usług prawnych.
13. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – w postaci programu do obsługi poczty elektronicznej oraz edytorów tekstowych.